Boosting INVESTments in INnovation of SMEs along the entire FISHery and aquaculture value chain

Prva faza implementacije projekta INVESTINFISH

Prva faza implementacije projekta ujedno je i ključna te polazišna točka čitavog projekta. Ona je strukturirana na način da omogući dva osnovna elementa: 1) Uvid u postojeće stanje na partnerskim područjima u pogledu inovacijskih centara izvrsnosti, shema financiranja te inovacijskih potreba malih i srednjih poduzeća (MSP-ova); 2) Uvid u napredna rješenja (u tehnološkom smislu i uslugama) dostupna na razini EU, a proizašla iz svjetskih projekata vezanih uz istraživanja i tehnološki razvoj (I&TR).

Svrha prve faze implementacije projekta INVESTINFISH je konsolidacija informacija koje su prikupljene tijekom faze pripreme projekta, budući da u većini uključenih teritorija ne postoji direktna veza između ponude i potreba za inovacijama u sektoru ribarstva i akvakulture. Stoga bi navedeni dijagnostički postupci trebali izravno pridonijeti rastu tržišta temeljenom na inovacijama te ojačati veze među sudionicima inovacijskog sustava u sektoru ribarstva i akvakulture u uključenim regijama. Navedeno će biti moguće ostvariti zahvaljujući realizaciji laboratorija koji će biti osnovani tijekom provedbe projekta.
Naime, ovaj uvodni radni paket predviđa uspostavljanje prekograničnih laboratorija na tri uključena područja koji će pomoću platforme okupljati MSP-ove iz sektora ribarstva i akvakulture. Navedeni MSP-ovi će imati mogućnost poboljšanja svojih inovacijskih okvira uz mentorstvo davatelja inovacijskih usluga. Fokus navedenih prekograničnih inovacijskih laboratorija će biti na pojmovima održivosti te strateškog upravljanja inovacijom, kao sveobuhvatnom temom. Stručnjaci za inovacije će biti uključeni u predstavljanje rješenja ili usluga koje mogu usvojiti različiti MSP-ovi duž lanca ribarstva i akvakulture.


Kako bi se prikupilo što više korisnih ideja i podataka, Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije će, u suradnji s ostalim partnerima, na svojim mrežnim stranicama te putem društvenih mreža objaviti javne pozive te provesti sveobuhvatnu analizu koja je usredotočena na sljedeće komponente:
1) Centri izvrsnosti koji mogu potaknuti inovacije u 5 projektom obuhvaćenih regija (Veneto, Apulia, Marche, Istra te Zadarska županija);
2) Nacrti financiranja;
3) Zahtjevi i potrebe za inovacijama od strane MSP-ova te napredna rješenja.

Podsjećamo, glavni cilj projekta INVESTINFISH jest jačanje konkurentnosti proizvodnog sustava sektora ribarstva i akvakulture kroz promociju investicijskih programa, usmjerenih ka stjecanju inovacijskih usluga.