JAVNI POZIV Lokalnim akcijskim grupama (LAG-ovi) i Lokalnim akcijskim grupama u ribarstvu (LAGUR-ima) za podnošenje zahtjeva za kredite iz Programa „Jamstveno-kreditni fond za zeleno poduzetništvo“

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA
Glagoljaška 14, ZADAR


KLASA: 036-01/17-01/22
URBROJ: 2198-1-4-17-1

Zadar, 23. rujna 2017.


Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji i pripadajućih Dodataka 1, 2. i 3. Ugovora o poslovnoj suradnji na realizaciji Programa „Jamstveno-kreditni fond za zeleno poduzetništvo“ Zadarska županija i Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA u suradnji sa Splitskom bankom d.d, objavljuje:


JAVNI POZIV 

Lokalnim akcijskim grupama (LAG-ovi) i Lokalnim akcijskim grupama u ribarstvu (LAGUR-ima) za podnošenje zahtjeva za kredite iz Programa „Jamstveno-kreditni fond za zeleno poduzetništvo“


1) PRAVO KORIŠTENJA SREDSTAVA:

Pravo korištenja sredstava imaju Udruge osnovane sukladno odredbama Zakona o udrugama (N.N. broj 74/14 od 01.10.2014. godine), sa sjedištem u Zadarskoj županiji:
Lokalne akcijske grupe (u daljnjem tekstu: LAG) koje predstavljanju partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja, koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja;
Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (u daljnjem tekstu: LAGUR) koje predstavljanju poseban oblik lokalne akcijske grupe koja preuzima ulogu nositelja gospodarskog razvoja ribarstva na lokalnom području kroz doprinos stvaranju, održavanju i poboljšanju radnih mjesta u ribarstvu i doprinos zaštiti i dodavanju vrijednosti ribljim proizvodima, te također ima zadatak izrade i provedbe lokalne razvojne  strategije u sferi ribarstva za svoje područje.

2) NAMJENA ULAGANJA ZA KOJA SE MOŽE DOBITI KREDIT:  

Namjena kreditnih sredstava:

TEKUĆE POSLOVANJE – plaće zaposlenika, putovanja i stručna usavršavanja zaposlenika, troškovi najma, opremanje ureda, kupnja opreme, izrada stručnih studija (socio-ekonomskih, marketinških i sl.), troškovi animacije i informiranja lokalnog stanovništva te ostali izdaci potrebni za nesmetano funkcioniranje LAG-a ili LAGUR-a;
PROVEDBA I PRIPREMA MEĐUTERITORIJALNIH I/ILI TRANSNACIONALNIH PROJEKATA SURADNJE,
PRIPREMA, IZRADA I PROVEDBA ODABRANIH PROJEKATA IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE.

 

3) UVJETI KORIŠTENJA KREDITA: 

Kredit se odobrava uz slijedeće uvjete:

 • Vrsta kredita: Okvirni kratkoročni (revolving);
 • Visina kredita: do 200.000 kn (slovima: dvjestotisućakuna);
 • Namjena kredita: popuna likvidnosti;
 • Način korištenja kredita: doznakom na račun Korisnika otvoren kod Banke, na revolving osnovi;
 • Rok za korištenje i dospijeća: 12 mjeseci (slovima: dvanaest) mjeseci;
 • Kamatna stopa: 1m ZIBOR + 5,50% p.p. (slovima: petcijelihpedeset postotnih poena) godišnje, promjenjiva;
 • Obračun i plaćanje kamate: mjesečno, kamata se obračunava na iskorišteni iznos kredita;
 • Jednokratna naknada banci: 0,50% (slovima: nulacijelihpedeset posto) jednokratno unaprijed;
 • Naknada za neiskorišteni iznos kredita: 1,00% (slovima: jedan posto) godišnje;
 • Instrumenti osiguranja povrata kredita: 
 • Zadužnica Korisnika kredita i/ili Jamca platca,
 • Bjanko mjenica,
 • Garantni depozit Zadarske županije u iznosu kojeg odredi PPZP Povjerenstvo za odobravanje jamstava. Iznos garantnog depozita može biti do80% (slovima: osamdeset posto) iznosa odobrenog kredita,
 • Ostali instrumenti osiguranja prema odluci Banke.
 • Dodatni instrumenti osiguranja povrata mogućeg aktiviranog izdanog jamstva–
 • garantnog kunskog depozita Zadarske županije prema Zadarskoj županiji:
 • Bjanko mjenica Korisnika kredita,
 • Bjanko zadužnica Korisnika kredita.

Uz zahtjev za odobrenje kredita obvezatno se prilaže: 

 • dokaz o upisu LAG-a, odnosno LAGUR-a u Registar udruga (izvadak iz Registra);
 • potvrda Porezne uprave iz koje je vidljivo da korisnik ima podmirene, odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske, kao i proračunima JL(R)S, ne starije od 30 dana;
 • uvjerenje o nekažnjavanju osobe koja zastupa LAG odnosno LAGUR (voditelj LAG-a odnosno LAGUR-a);
 • specificirani pregled budućih financijskih izdataka za naredno razdoblje od godine dana, s navedenim nazivima dobavljača raznih roba i usluga;
 • financijski plan provedbe i rada LAG-a odnosno LAGUR-a - izvadak iz LRS-e;
 • dokaz o vlasništvu nad nekretninama ili pokretninama (ukoliko LAG, odnosno LAGUR posjeduju pokretnine ili nekretnine u svom vlasništvu);
 • financijsko izvješće LAG-a odnosno LAGUR-a za prethodno financijsko razdoblje;
 • obrasci BON 1 i BON 2. 


4) PODNOŠENJE PRIJAVE: 

Obrazac prijave zainteresiranim bit će dostupan u Agenciji za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA, Glagoljaška 14, Zadar, tel. 023 628 450, fax. 023 628 455 kao i na mrežnoj stranici www.agrra.hr, poveznica Natječaji.

Rok za podnošenje prijave počinje danom objave Javnog poziva, a traje do utroška raspoloživih sredstava za kreditiranje.

Prijava se dostavlja ISKLJUČIVO na adresu: Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA, Glagoljaška 14, 23000 Zadar s naznakom Zahtjev za kredite iz Programa „Jamstveno-kreditni fond za zeleno poduzetništvo“.