Provedba tipa operacije 6.2.1. – Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djhelatnsoti u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NIŠTA OD TURIZMA U RURALNOM PROSTORU ZADARSKE ŽUPANIJE Novi pravilnik eliminirao 80 posto potencijalnih korisnika

Tekst objavljen u ZADARSKOM LISTU u podlistku PLODOVI ZEMLJE I MORA dana 15. veljače 2018. godine

Dana 26. svibnja 2015. godine, nakon višemjesečnih konzultacija, Europska komisija je odobrila Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (skr. PRR RH 2014.-2020.). Program se sastoji od mjera kojim se potiće razvoj u prvom redu poljoprivrede, te ostalih djelatnosti na ruralnom prostoru Republike Hrvatske, a sve u svrhi i s ciljem sveukupnog gospodarskog razvoja ruralnog prostora Republike Hrvatske. Odmah po odobrenju Programa, Ministarstvo poljoprivrede kao nositelji provedbe ovog Programa, putem svoje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (skr. APPRRR),  krenulo je u objavu najtečaja po pojedinačnim mjerama, odnosno javnih poziva za apliciranje na bespovratna sredava koja su osigurana u omjeru 85% od strane Europske unije, i 15%  od strane Republike Hrvatske.

Za Agenciju za ruralni razvoj Zadarske županije (skr. AGRRA), PRR RH 2014.-2020. predstavlja okosnicu savjetodavnih i konzultantskih aktivnosti prema svim zainteresiranima za pokretanje ili unapređenje gospodarskih aktivnosti na ruralnom prostoru Zadarske županije, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru. Uglavnom, znatno veći dio mjera samog Programa je usmjereno ka privatnom sektoru, a napose kada se radi o poljoprivrednim gospodarstvima, gdje unutar te velike gospodarske grupacije značajno mjesto zauzimaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva (skr. OPG-i).

Da bi približili mjere iz Programa potencijalnim korisnicima, AGRRA je tijekom 2016. godine u organizaciji sa većim brojem općina Zadarske županije, održala niz prezentacija na temu PRR RH 2014.-2020. Prezentacije su bile dobro posjećene, a fokus zanimanja je većim dijelom bio na mjerama koje se tiću investiranja u razvoj i unapređenje poljoprivrede, no ništa manje nisu bile interesantne i mjere koje su namjenjene razvoju ostalih nepoljoprivrednih djelatnosti na ruralnom prostoru. 

U prvom planu to se odnosi na mjeru 6. – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjeru 6.2. – Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na OPG-u, tip operacije 6.2.1. - Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima. 

Prema navedenoj mjeri, odnosno tipu operacije svaki aplikant za svoj prijavljeni konkretni projekt nepoljoprivredne djelatnosti može očekivati bespovratna sredstva u visini od 50.000 EUR, u 100%-tnom pokriću svih prihvatljivih troškova. Prihvatljivi troškovi mogu biti iz prihvatljivih aktivnosti i to:

1. turizam u ruralnom području;

2. tradicijski, umjernički obrti, izrada suvenira;

3. pružanje  usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu;

4. prerada, marketing i izravna prodaja lokalnih proizvoda.

Ovaj tip operacije privukao je pažnju mlađe populacije, mladih ljudi koji su spremni osim poljoprivredne djelatnosti na svojim poljoprivrednim gospodarstvima, razvijati i dopunsku nepoljoprivrednu djelatnost. U prvom redu to se odnosi na turizam, konkretno izgradnju i uređenje smještajnih kapaciteta i ugostiteljskih objekata. 

Prezentacija PRR RH 2014.-2020. na terenu, dovela je do sve većeg interesa za bespovratana sredstva po svim aktualnim mjerama Programa. Također važno je izdvojiti podmjeru 6.2. – Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na OPG-u. Od samog početka Programa pa do danas mi u Agenciji imamo evidentirano preko 100 potencijalnih projekata iz nepoljoprivrednih djelatnosti na području Zadarske županije, različitog supnja pripremljenosti projekta, počevši od samo projektne ideje, pa do već u cijelosti gotove projektne dokumentacije.

Ono što treba istaknuti jest veliki interes mladih ljudi, koji su spremni ostati na ruralnom području, te u ovoj podmjeri vide priliku da osim razvoja glavne djelatnosti - poljoprivrede, imaju prilike razvijati i nepoljoprivrednu djelatnosti, napose turizam, savršenu nadopunu glavne djelatnosti.  Sve to u konačnici dovodi do snaženja egzistencijalne sigurnosti mladih ljudi i njihovih obitelji na ruralnom prostoru.

 Kada govorimo o Zadarskoj županiji, ova mjera predstavlja jedno od potencijalnih mogućnosti  za turistički razvoj unutrašnjosti Zadarske županije, napose Ravnih kotara i  Bukovice, neisključujući pritom i naše manje naseljene otoke i pripadajuća otočna naselja koji kriju ogroman potencijal razvoja ruralnog otočkog turizma.

 Međutim Izmjenom uvjeta Pravilnika o provedbi tipa operacije 6 .2.1. - Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima iz PRR RH 014.-2020. (NN br. 117/2017, od 29.11.2017.) suzila se uvelike mogućnost korištenja bespovratnih sredstava. 

Ovdje ćemo navesti samo neke od bitnih ograničavajućih uvjeta:

Točkom (5), članka 6. navedenog izmijenjenog Pravilnika uvjet prihvatljivosti projekta glasi:

Aktivnosti u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u turističke razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede. 

Prema ovom uvjetu prihvatljvosti, ulaganja koja su u naseljima koja se nalaze u turističkim razredima »A« ili »B« isključena su iz prijave na navedenu podmjeru.

Kada se uzme u obzir da je Zadarska županija izrazito turistička regija, sa trendom sve većeg razvoja priobalnog, obalnog i dijelom otočnog turizma, ovim uvjetom mogućnost apliciranja prema ovoj podmjeri, odnosno tipu operacije, dozvoljen je vrlo malom broju potencijalnih korisnika. Ovoj mjeri mogu aplicirati potencijalni korisnici iz slabo razvijenih turisitičkih naselja Zadarske županije. 

U nastavku navodimo sva naselja Zadarske županije,  koja udovoljavaju navedenom uvjetu prihvatljivog turističkog razreda (prema tablici Turistički razredi – pročišćeni tekst od 12.10.2017. godine, sukladno Pravilniku o proglašenju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede donesen od strane Ministarstva turizma, Uprave za upravljanje turističkom destinacijom, (NN broj: 122/09, 9/10- isp., 61/10, 82/10, 36/11, 89/11, 146/11, 141/12, 144/12, 38/13, 153/13, 126/15, 15/16-isp., 54/16, 113/16, 26/17, 61/17, 72/17 i 78/17)):

Benkovac, Grbe, Gornji Karin, Kruševo, Košljun, Bošana, Dinjiška, Košljun, Miškovići, Smokvica, Brgulje, Olib, Premuda, Zapuntel, Gračac, Maslenica, Rovanjska, Vrgada, Poličnik, Ošljak, Rivanj, Sutomišćica, Brbinj, Luka, Savar, Veli Rat, Verunić, Zaglav, Žman i Ugrinić i sva ostala naselja koja nisu dio općina i gradova razvrstanih u razred „A“ ili „B“.

Ova naselja predstavljaju vrlo mali prostor Zadarske županije, te s time povezano, radi se o vrlo malom broju mogućih potencijalnih korisnika ove podmjere.

 Slijedeće bitna izmjena koja ograničava mogućnost apliciranja potencijalnim korisnicima jest uvjet utvrđen pod točkom (1)  članka 6. navedenog izmijenjenog Pravilnika koji glasi:

Projektom se uspostavlja nova nepoljoprivredna djelatnost koju do podnošenja Zahtjeva za potporu nije izdano i nije u postupku donošenja rješenja/odobrenja za obavljanje djelatnosti od nadležnog tijela.

Ovo znači da korisnik prije podnošenja Zahtjeva za potporu ne smije imati registriranu nepoljoprivrednu djelatnost za koju se prijavljuje. Konkretno, svi potencijalni korisnici, primjerice obiteljski privatni iznajmljivači, koji tu djelatnost žele nastaviti raditi preko OPG-a ili drugog organizacijskog oblika poljoprivrednog gospodarstava kao novopokrenutu dopunsku nepoljoprivrednu djelatnost, primjerice turistički smještaj ili  ugostiteljstvo, nemaju mogućnost prijave na natječaj. 

Starim pravilnikom prihvatljiva ulaganja su bila definirana u četiri područja koja smo naveli u prethodnom tekstu kao područja prihvatljivih aktivnosti. Iz navedenog teksta je vidljivo da na prvom mjestu su aktivnosti iz područja turizma. To daje na zaključak da se kao dopunskoj nepoljoprivrednoj djelatnosti prednost daje na razvoju turizma na ruralnom prostoru. To potvrđuju i pet kriterija za odabir projekata, a to su:

- Stručna sprema i radno iskustvo nositelja poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,

- Stupanj razvijenost JLS-a u kojem se provode aktivnosti iz poslovnog plana sukladno indeksu razvijenosti,

Status zaposlenja nositelja poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,

- Aktivnosti iz poslovnog plana doprinose očuvanju/stvaranju novih radnih mjesta,

- Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš.

 Izmjenama pravilnika izmijenjen je redoslijed prihvatljivih područja, odnosno sektora aktivnosti te je člankom 10. definirano slijedeće:

 Prihvatljivi sektori su:

1. sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

2. sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:

a) usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima

b) usluge u društvenim djelatnostima

c) intelektualne usluge

3. sektor tradicijskih i umjetničkih obrta, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

4. sektor turizma u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje.

 Sektor turizma sa navedenim izmjenama je stavljen na posljednje mjesto. Sukladno članku 10. postupilo s i u izmjenama kriterija za odabir tako da u nastavku prikazujemo u cijelosti izmjenjenu  tablicu Kriterija za odabir projekata za tip operacije 6.2.1. – Potpora ulaganju u pokretanju nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima.

 


KRITERIJ ODABIRA ZA TIP OPERACIJE 6.2.1.

Bodovi

A

EKONOMSKI KRITERIJI

Najviše 40 % 

1.

Doprinos aktivnosti iz poslovnog plana na očuvanju/stvaranju novih radnih mjesta 

15%

 

Za novostvorena radna mjesta - najmanje 2 novozaposlena (uključujući samozapošljavanje) ili zapošljavanje osobe s invaliditetom

15

Za novostvorena radna mjesta - najmanje 1 novozaposleni (uključujući samozapošljavanje)

10

Očuvana postojeća radna mjesta

5

2.

Dužina upisa poljoprivrednog gospodarstva  u Upisnik poljoprivrednika prije podnošenja Zahtjeva za potporu

10%

 

 

> 10 godina

10

od 5 do 10 godina

8

od 1 do 5 godina

6

3.

Veličina gospodarstva SO (eura)

15%

 

 

 

15.000- 30.000

15

8.000 – 14.999

13

4.000 –7.999

10

1.000 -3.999

8

B

SEKTORSKI KRITERIJI

Najviše 20%

 

sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda

20

sektor pružanja usluga u ruralnim područjima

15

sektor turizma u ruralnom području

10

sektor tradicijskih i umjetničkih obrta

5

C

KRITERIJ LOKACIJE ULAGANJA

Najviše 20%


Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se provode aktivnosti iz poslovnog plana

20%

 

Ulaganje na području JLS-a koje pripada 1. ili 2. skupini 

20

Ulaganja na području JLS-a koje pripada 3. ili 4. skupini + JLS-ovi na otocima i brdsko-planinskom području koji su razvrstani u 5. ili 6. skupinu 

15

Ulaganja na području JLS-a koje pripada 5. ili 6. skupini + JLS-ovi na otocima i brdsko-planinskom području koji su razvrstani u 7. ili 8. skupinu

10

Ulaganja na području JLS-a koje pripada 7. ili 8. skupini

5

D

HORIZONTALNI KRITERIJI 

Najviše 20%

1.

Utjecaj aktivnosti iz poslovnog plana na okoliš

5%

 

Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš 

5

2.

Utjecaj ulaganja na ranjive skupine

5%

 

Aktivnosti iz poslovnog plana uključuju i ranjive skupine[1]

5

3.

Stručna sprema i radno iskustvo nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog  gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva nositelj aktivnosti

10%

 

preddiplomski ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
specijalistički diplomski stručni studij
stručni studij u trajanju od najmanje tri godine

10

majstorski ispit iz poslova koji su povezani s projektom za koji se prijavljuje

10

srednja škola i 2 godine radnog iskustva u poslovima povezanim s projektom[2]
 

6

NAJVEĆI BROJ BODOVA

100%

PRAG PROLAZNOSTI

40%

 

Iz tablice je razvidno da je namjera poticanje ulaganja u sektor prerade poljoprivrednih proizvoda, marektinško oglašavanje i promocija istih, te ulaganje u postojeće i nove kanale izravne prodaje proiozvoda.  Projekti čija ulaganja su u navedenom sektoru, kod ocijene zahtjeva dobivaju najveći broj bodova. U prilog tomu ide i definicija trećeg kreterij, a to je ekonomska veličina gospodarstva kroz prikaz SO veličine (eura). Da bi shvatili  o čemu se radi, dajemo definiciju ekonomske veličine koja glasi: Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva određena je temeljem ukupne vrijednosti proizvodnje gospodarstva, koji čini sumu svih standardnih ekonomskih rezultata (engl. Standard output - SO) svake pojedine proizvodnje zastupljene na gospodarstvu, a koji predstavlja novčanu vrijednost proizvodnje poljoprivrednog proizvoda po cijenama koje se ostvaruju na tržištu (at farm-gate price), koje ne uključuju potpore i poreze. 

Poljoprivredna gospodarstva sa izraženim velikim SO dobivaju puno više bodova od onih čiji je SO znanto manji. 

Obzirom kako se u našoj županiji radi pretežito o malim poljoprivrednim gospodarstvima, posebice obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima sa pretežito malim SO pokazateljem, teško je zamisliva bilo kakav mogućnost prolaznosti bilo kakvog projekta, a posebice kada je riječ o projektima u turizmu i za turizam na ruralnom prostoru naše županije. Uz to kada uzmemo u obzir da projekti u turizmu tijekom postupka ocijenjivanja dobivaju znanto manje bodova od prerade, maketinga ili ulaganja u izravnu prodaju, samo potvrđuje kako se i ova mjera, kao i pripadajući tip operacije prilagodili, odnosno izmjenili na način i isklučivo u korist razvoja poljoprivredne djelatnosti na ruralnom prosotoru Republike Hrvatske. 

 Svim zainteresiranima koji se žele prijaviti na natječaj za tip operacije

 6.2.1. – Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djhelatnsoti u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 Isti objavljen 31. siječnja 2018. godine.

 Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 187.787.500,00 kn. Visina potpore po korisniku iznosi 375.575,00 kuna, a zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr) od 12. ožujka 2018. godine od 12.00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12.00 sati. 

Napisao: Nino Sorić, mag.oec, voditelj Odjela za gospodarstvo AGRRA-e Zadar

                                                                                                                                             

 [1] Ranjive skupine kako su definirane u Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske (2014. – 2020.) koju je usvojila Vlada Republike Hrvatske je na sjednici  27. ožujka 2014. godine

 


 

 

[2]   Radno iskustvo se dokazuje ugovorom o radu iz kojeg je vidljivo radno iskustvo iz poslova koji su povezani s projektom