JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama i članaka 19. Statuta Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije

Upravno vijeće Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA

 

raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije

AGRRA

Za ravnatelja/icu može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja (ravnopravno visoka stručna sprema sukladno ranijim propisima s područja znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja) društvenih, tehničkih ili biotehničkih znanosti
 • Najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci ili na rukovodećim poslovima
 • Aktivno znanje engleskog jezika

U pisanoj prijavi na javni natječaj obavezno se navode osobni podaci podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa), a prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • životopis i opis dosadašnjeg radnog iskustva
 • preslika domovnice
 • preslika rodnog lista
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem: preslika diplome
 • dokaz o radnom stažu u struci ili na rukovodećim poslovima  u trajanju od najmanje 5 (pet) godina i to  potvrda ili elektronički zapis HZMO-a ne starije od dana objave natječaja i potvrda poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa iz koje se nedvojbeno može utvrditi radni staž na rukovodećim poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke određene ovim natječajem u trajanju od najmanje pet godina (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca).
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika (preslika indeksa ili potvrda škole stranih jezika ili izjava kandidata)
 • Plan i program rada Agencije za mandatno razdoblje od četiri godine

Sve isprave prilažu se u neovjerenoj preslici, a prije sklapanja ugovora o radu, izabrani kandidat predočit će izvornike.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja kao i sve dokaze kojima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/07, 98/19, 84/21), dokazuju to slijedećim dokumentima:

- rješenjem o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdom o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne starijom od šest mjeseci,

- dokazom o nezaposlenosti – potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starijim od mjesec dana,

- preslikom pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,

- dokazom o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi,

- potvrdom poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju da se na javni natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji),

- preslikom pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (ako se na javni natječaj javljaju djeca živućih branitelja),

- potvrdom o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ( u slučaju kad se na javni natječaj javlja hrvatski branitelj ili dijete živućeg hrvatskog branitelja),

- rodnim listom (ako se na javni natječaj javlja dijete hrvatskog branitelja),

- rješenjem o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/2021), dokazuju to slijedećim dokumentima:

- rješenje ili potvrdu o priznatom statusu,

- dokaz o nezaposlenosti-potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne stariju od mjesec dana,

- presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja osim ako se radi o prvom zapošljavanju,

-  potvrdu poslodavca ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana odnosno ispis elektroničkog zapisa iz kojeg je vidljivo da je osoba zaposlena na poslovima za koji je uvjet niži stupanj obrazovanja od onog kojeg ima.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13, 152/14, 39/18) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Ravnatelj/ica Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije imenuje se na 4 (četiri) godine.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama (NN 12/22 od 28.01.2022.g.)

Kandidat koji nije podnio pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Svi kandidati koji ispunjavaju tražene uvijete biti će od strane Upravnog vijeća pozvani na razgovor.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Riječni i pojmovni skupovi u ovom dokumentu koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati obaju spolova sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN broj 82/08. i 69/17).

Pisane prijave dostavljaju se na adresu Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA, Ivana Mažuranića 28a, 23000 Zadar, osobno ili poštom, u zatvorenoj kuverti s naznakom „Ne otvarati – natječaj za ravnatelja/icu“.