Državne potpore u ribarstvu i akvakulturi

Dodjela državne potpore u ribarstvu i akvakulturi za pomoć gospodarstvu COVID-19: rok za prijavu do 20. svibnja 2020. godine

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je objavljen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19 („Narodne novine“, broj 53/20).

Potpora se dodjeljuje kao pomoć za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa u sektoru gospodarskog ribolova na moru, uzgoja morske i slatkovodne ribe i školjkaša, prerade proizvoda ribarstva i akvakulture te ribarskim zadrugama.

Zahtjevi za potporu i popratna dokumentacija se podnose u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:


Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagrebs naznakom:
„Zahtjev za dodjelu državne potpore u ribarstvu – COVID 19 – NE OTVARATI“.
 
Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 20. svibnja 2020. godine.
Pravilnik, obrasci Zahtjeva za potporu i popis dokumentacije dostupni su na internetskim stranicama Uprave ribarstva i mogu se pronaći ovdje.