SUTRA PREDSTAVLJANJE PROJEKTNIH AKTIVNOSTI I REZULTATA

Završna konferencija za projekt Apprenticeship Hubs in agro-food sector

Završna konferencija projekta Apprenticeship HUBs in agro-food sector (2018-1-HR01-KA202-047505) financiranog u sklopu programa Erasmus+ održati će se u četvrtak, 25.ožujka 2021. godine u 10:00 sati putem Teams aplikacije. Na konferenciji će biti predstavljene projektne aktivnosti i ostvareni rezultati u sklopu projekta.

Cilj projekta "Apprenticeship HUBs in agro-food sector" jest doprinijeti povećanim mogućnostima zapošljavanja učenika i studenata te boljoj osposobljenosti koja odgovara potrebama malih poljoprivrednih gospodarstava kroz angažiranje poljoprivrednih malih i srednjih poduzeća (MSP) u programima naukovanja. 

Poveznica za sudjelovanje u završnoj konferenciji u nastavku: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTFmZTZlYmYtOTk3MS00ZGY3LWExMTYtMGVkZjU2MDIzNjIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b6c7795-e66a-4962-80c2-970f743b43db%22%2c%22Oid%22%3a%2234088068-a06a-42e6-8665-77035c240b49%22%7d