Projekti u provedbi

Možemo zajedno

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva

Projektom "Možemo zajedno" kroz jačanje međusektorske suradnje i umrežavanje te uspostavljanjem modela upravljanja i razvoja volonterizma ojačati će se kapaciteti 2 OCD-a s projektnog područja te kreirati sadržaji i aktivnosti kao odgovor na potrebe i probleme lokalne zajednice korištenjem EU fondova kao izvora financiranja

Detaljnije
Možemo zajedno

Guide Me Green

Erasmus+ Guide Me Green

Opći cilj projekta Guide Me Green je učiniti koncept održivog turizma pristupačnijim skupinama u nepovoljnom položaju ili skupinama s niskim prihodima te razbiti mitove o tome kome je namijenjen.

Detaljnije
Guide Me Green

AktiBiz

AktiBiz – društveno poduzetništvo udruga za stabilnu zajednicu

Provedbom projekta AktiBiz udruga "Eko-Zadar" kreirat će društveno-poduzetnički primjer dobre prakse primjenjiv i za druge udruge te će se ojačati svijest građana o društvenom poduzetništvu, a u cilju širenja modela društvenog poduzetništva u Zadarskoj županiji.

Detaljnije
AktiBiz

SpIN

Outdoor SPort In Nature

Outdoor Sport In Nature (SPIN) je projekt iz Erasmus + Small Collaborative Partnership programa za promicanje obrazovanja i širenje sporta u korist zdravlja s posebnim naglaskom na razvoj vještina povezanih s obavljanjem tjelesnih aktivnosti u prirodnom vanjskom okruženju.

Detaljnije
SpIN

AgriCoopValue

Monetizacija društvene vrijednosti poljoprivredno-prehrambenih zadruga u ruralnoj Europi

AgriCoopValue stavlja naglasak na društveno vrednovanje zadruga, zaštitu okoliša i prijenos znanja.

Detaljnije
AgriCoopValue

Digit@l Literacy Portal

Portal digitalne pismenosti

Kroz projekt Digit@l literacy portal kreirat će se platforma za e-učenje s ciljem promicanja profesionalnog razvoja i razvoja ICT vještina u skladu s ciljevima EU 2020

Detaljnije
Digit@l Literacy Portal

ŽENA PODUZETNICA

ŽENA PODUZETNICA: Poticanje stručnosti u kulturnom sektoru

„ŽENA PODUZETNICA: Poticanje stručnosti u kulturnom sektoru" projekt je koji će ženama u nepovoljnom položaju pružiti atraktivne i kvalitetne mogućnosti učenja putem digitalnih alata, podršku u stjecanju vještina i poduzetničkih kompetencija, te osigurati i održati njihovo sudjelovanje na tržištu s posebnim naglaskom na kreativnu i kulturnu industriju. Pod ženama nepovoljnog položaja podrazumijevamo žene koje žive u ruralnim područjima, one ekonomski ugrožene, dugotrajno nezaposlene i sl.

Detaljnije
ŽENA PODUZETNICA

TRACK

Training for Agrifood Competences on Blockchain

Poljoprivreda i poljoprivredno-prehrambena industrija predstavljaju vrlo važan sektor u svim zemljama koje su uključene u projekt. Posljednjih godina sve je više znanja potrebno u disciplinama koje su neophodne za potporu inovacijama u sektoru: inovativne tehnologije, inovativni modeli, inovativni dizajn itd.

Detaljnije
TRACK

CUHaCHA

EnhanCing Sustainable ToUrism Development through Culinary HeritAge

Tradicionalna hrana je tisućama godina igrala glavnu ulogu u tradiciji i folkloru zemalja programskog područja, predstavljajući osnovni dio njihove kulturne baštine. Lokalna kuhinja i lokalni proizvodi mogu potaknuti inovacije i promociju te u konačnici osigurati razvoj na regionalnoj i globalnoj razini. Iznad svega, mogu još više poboljšati turističku ponudu. Glavni cilj projekta “CUHaCHA” je ojačati i očuvati identitet zajedničke kulinarske baštine programskog područja i pridonijeti razvoju turizma.

Detaljnije
CUHaCHA

SMARTRIVER

Building smart governance to manage flooding risk of river communities

Cilj projekta je smanjenje rizika od poplave na riječnim slivovima jadransko-jonskih područja intenziviranjem sposobnosti prilagodbe relevantnih aktera te pružajući zajednički okvir za suočavanje s okolišnom, ekonomskom i socijalnom osjetljivošću na klimatske promjene.

Detaljnije
SMARTRIVER

European Academy Network

Encouraging democratic participation at EU level

Cilj projekta je pružiti kreatorima politika, udruženjima i građanima na europskoj razini alate za informiranost te građansko i političko sudjelovanje na europskoj razini

Detaljnije
European Academy Network

Lov na znanje

Projektom će se povećati zapošljivost i mogućnosti za zapošljavanje osoba na području grada Benkovca razvojem specifičnih, stručnih znanja i socijalno-interpersonalnih vještina razvojem i provedbom "po mjeri" izrađenih programa

Detaljnije
Lov na znanje

SuDjeluj - poticanje socijalne inkluzije kroz sport

Projektom “SuDjeluj“ razviti će se i unaprijediti socijalna usluga na području grada Benkovca

Detaljnije
SuDjeluj - poticanje socijalne inkluzije kroz sport

Bokun ure kulture

Projektom "Bokun ure kulture" razvit će se i unaprijediti socijalna usluga i sadržaji na području grada Benkovca

Detaljnije
Bokun ure kulture

nauči#primjeni#promjeni

Projektom #nauči#primijeni#promijeni stvorit će se infrastruktura podrške razvoju civilnog društva čime će se osnažiti uloga OCD-a za društveno ekonomski razvoj i stvoriti pozitivno investicijsko okruženje te povećati zapošljivost 30 osoba s područja Grada Benkovca

Detaljnije
nauči#primjeni#promjeni

ADRINETBOOK

Adrion Cultural Heritage Collections Network

Cilj projekta je promicanje, vrednovanje i zaštita kulturne baštine na području Jadransko-jonske regije.

Detaljnije
ADRINETBOOK

ECOWAVES

Povećanje mogućnosti transnacionalnog rješavanja ranjivosti okoliša, fragmentacije i zaštite usluga ekosustava na jadransko-jonskom području

Jadransko more, koje predstavlja neiscrpan izvor razvoja te je jedna od najznačajnijih društvenih i prirodnih vrijednosti na ovom području, u posljednjih je nekoliko desetljeća ugroženo. Stoga je opći cilj projekta kreirati koordiniranu transnacionalnu strategiju kako bi se na lučkim područjima poboljšalo recikliranje i upravljanje otpadom te očuvalaa kvaliteta vode te ekosustava u cjelini. Posljedica navedenih akcija biti će smanjenje onečišćenja mora.

Detaljnije
ECOWAVES

CCI4TOURISM

CCI4TOURISM projekt namjerava se posvetiti otkrivanju poduzetnika i novih talenata, osnažiti poduzetničke vještine i povezivanju između kulturnih, kreativnih i turističkih poduzeća za stvaranje novih tvrtki i za dizajn novih proizvoda.

Detaljnije
CCI4TOURISM

GECO2

Green Economy and CO2

Geco 2 projekt namjerava intervenirati kroz multilateralni pristup na način da oporavi sposobnost i poveća prilagodljivost na klimatske promjene;uspostavi regionalni sustav za monitoring, koji prikuplja podatke o otpornosti, emisijama i apsorpciji stakleničkih plinova uvodeći i promovirajući inovativne politike i tehnike za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena.

Detaljnije
GECO2

INVESTINFISH

Boosting INVESTments in INnovation of SMEs along the entire FISHery and aquaculture value chain

Glavni cilj projekta „INVESTINFISH“ jest jačanje konkurentnosti proizvodnog sustava sektora ribarstva i akvakulture kroz promociju investicijskih programa, usmjerenih ka stjecanju inovacijskih usluga. Ovim projektom će se pružiti pomoć u obliku financijskih instrumenata, odnosno inovacijskih vouchera za 48 MSP-ova (8 po svakom projektnom partneru).

Detaljnije
INVESTINFISH

E-CITIJENS

Civil Protection Emergency DSS based on CITIzen Journalism to Enhance Safety of Adriatic Basin

Opći cilj projekta E-CITIJENS je poboljšanje mjera sigurnosti hrvatskog i talijanskog dijela Jadranskog bazena koje se odnose na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem.

Detaljnije
E-CITIJENS

SKILLS+

Supporting knowledge capacity in ICT among SME to engage in growth and innovation

Glavni cilj projekta je povećanje konkurentnosti MSP-a u ruralnim krajevima promocijom i integriranjem modernih IKT alata u njihovu svakodnevnu poslovnu rutinu.

Detaljnije
SKILLS+